Phố cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám Rađa k8-60 Tháp chỉ huy bay Pháo cao xạ YAK52 YAK52
Tài nguyên

Các kiến thức nền tảng

Phần này cung cấp cho cộng đồng các thông tin và một số kỹ thuật căn bản về đồ họa thời gian thực, đây không phải là phần quan tâm trực tiếp của chúng ta xong nó cho biết các khái lược về công nghệ đồ họa.

Phần lý thuyết chung

Đồ họa máy tính

Đồ họa thời gian thực

  • Hiểu về tốc độ tạo khung hình trong đồ họa 3D
  • Hiểu về khái niệm đồng bộ trong tạo cảnh đồ họa 3D

Phần cứng/Hệ thống/Cài đặt Driver

  • http://donburns.net/OSG/SLI/ Linux SLI - Cách cài đặt card đồ họa NVidia's SLI trên Linux.

OpenSceneGraph

  • Đếm các đối tượng con trỏ ảo trong OpenSceneGraph và Producer
  • NodeKit?- Giải thích OpenSceneGraph NodeKit được dùng như thế nào.
  • Kỹ thuật hiển thị song song, đa màn hình hiển thị cảnh
  • PseudoLoader? - Kỹ thuật mở rộng modul dữ liệu trong OpenSceneGraph's.

Thiết kế giao diện

  • WindowingToolkits - Các liên kết về giao diện trên windows.
  • TclTk? - Giao diện tcl cho OSG viewer
  • FoxToolkit? - Giao diện Fox